Corporate Social Responsibility

13 november

Hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S er CSR integreret i den måde, vi driver forretning på. Det er der god fornuft i´, ikke kun for dig som partner, men også for os selv og vores omverden. Vi tilstræber altid at skabe de mest bæredygtige løsninger i samspil med og til gavn for vores kunder. Her kan du læse vores CSR politik.

"Vi inkorporerer CSR alle steder i virksomheden, ved at udvise lederskab i skabelsen af bæredygtige løsninger, produktion og drift, og arbejder kontinuerligt på at forbedre vores egen præstation som virksomhed og som medlem af vores lokalsamfund."

Hvorfor er CSR vigtigt for D-S?

Som leverandør og producent af sikkerhedsudstyr til alle industrier og brancher, har D-S Sikkerhedsudstyr A/S altid været sig sit sociale ansvar bevidst. Vi har fokus på vores medarbejdere, på miljøet og på at sikre, at vi baserer vores arbejde på en etisk forretningsmodel. At sælge sikkerhedsudstyr handler ikke kun om at få leveret en vare fra os til kunden, det handler også om at det er det rigtige udstyr, at kunden kan føle sig tryg, vi kan føle os trygge samt at alt er med til at bistå en bedre fremtid for os selv og vores næste.

Vores engagement i CSR

Vi tror på, at D-S Sikkerhedsudstyr A/S' engagement er relevant samt skaber værdi for vores virksomhed og for vores omdømme. Desuden er det vores overbevisning, at udførelsen af D-S' tjenester sikres en endnu højere kvalitet gennem CSR arbejdet.

D-S' tilgang til CSR er styret af fire vigtige områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøansvar og anti-korruption. Disse fire områder er i overensstemmelse med Forenede Nationers Global Compact initiativ, som vi er tilsluttet og opfordrer alle samarbejdspartnere til at støtte.

D-S' tilslutning til Global Compact afspejler vores ønske om at slutte sig til et globalt accepteret og respekteret initiativ, og vi forpligter os til at arbejde med principperne i den kontekst, der giver mening for vores virksomhed.

D-S har været tilsluttet Global Compact siden 2010.

ungc endorser blue rgb gradie

Menneskerettigheder

"Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd."

- artikel 1 i Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettighederne

D-S er overbevist om at menneskerettigheder er rettigheder og friheder, som alle mennesker har ret til. Vi mener også, at accept og overholdelse af internationalt anerkendte menneskerettigheder er grundlæggende for alle forhold i vores virksomhed. Desuden er D-S mod alle former for diskrimination i almindelighed samt på vores arbejdspladser.

Politikker

 • D-S støtter og ønsker at overholde internationalt anerkendte menneskerettigheder.
 • D-S anerkender og støtter menneskers lige rettigheder, og er imod diskrimination og forskelsbehandling i arbejds- og ansættelsesforhold på grund af eksempelvis race, køn, seksuel, religiøs eller politisk overbevisning og etnisk eller social baggrund.

Arbejdstagerrettigheder

Arbejdstagerrettigheder er konventioner, traktater og anbefalinger med det formål at eliminere uretfærdighed og umenneskelige praksiser på arbejdsmarkedet.
Det er centralt for D-S, at de mænd og kvinder som udfører vores tjenester, uanset om det foregår i vores egne kontorer, produktioner, varehuse, køretøjer eller udføres af en af vores mange samarbejdspartnere, behandles anstændigt og med værdighed.

Medarbejdere er et af de vigtigste aktiver i vores virksomhed. Sikring af deres ve og vel samt støtte af deres indsats, er afgørende for D-S' succes og fremtid.

D-S har inden for arbejdstagerrettighedsområdet vedtaget politikker, som bl.a. vedrører medarbejderes faglige rettigheder, tvungen beskæftigelse og arbejdsvilkår, aflønning og arbejdstider samt arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser.

Politikker

 • D-S anerkender medarbejderes ret til frit at organisere sig og forhandle kollektivt, og ønsker en konstruktiv dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
 • D-S er imod alle former for arbejds- og ansættelsesforhold, som foregår under tvang.
 • D-S ansætter ikke børn og anerkender internationale standarder for, hvilken alder børn/unge bør have for at arbejde i forskellige typer af ansættelser.
 • Medarbejderne i D-S skal have en skriftlig bekræftelse på deres ansættelsesvilkår, hvis det er et krav ifølge lokal lovgivning. Alle medarbejdere i D-S aflønnes som minimum efter gældende eller aftalte lokale branchers minimumslønninger.
 • D-S overholder gældende lokal lovgivning og aftalte standarder vedrørende medarbejderes arbejdstid.
 • En af D-S' vigtigste interessenter er medarbejderne. I D-S skal et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø medvirke til at skabe tilfredshed og trivsel i jobbet, undgå arbejdsbetingede sygdomme og forhindre arbejdsulykker blandt alle medarbejdergrupper i D-S.
 • Enhver leder i D-S er ansvarlig for de ansattes sikkerhed og skal, ud over at give instruktion og kontrollere at denne følges, også skabe forståelse for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Enhver ansat i D-S er ansvarlig for sin egen sikkerhedsmæssige adfærd, og skal derfor overholde sikkerhedsbestemmelserne, samt gennem omtanke og handling bidrage til at forebygge uheld og ulykker.

Miljøpolitik

Miljø er de naturlige omgivelser som helhed, der kan påvirkes af menneskelige aktiviteter. Økonomisk vækst og korrekte sikkerhedsløsninger (for at der sikres beskyttelse af kundens helbred og værdier) hænger uløseligt sammen. Globaliseringen har været drevet frem på baggrund af øget samhandel, og virksomhedernes konkurrenceevne er i høj grad afhængig af effektive og pålidelige forretningsprocesser.

Totale sikkerhedsløsninger i det industrialiserede og meget vidensbaseret samfund som også tager hånd om og om muligt ikke belaster miljøet er en nødvendighed, samt en forudsætning for velstand på hele kloden. 

D-S føler sig forpligtet til at påtage sig sin del af ansvaret for at bistå i et sundt og veldrevent miljø.

D-S har inden for miljøområdet vedtaget politikker som bl.a. vedrører vores logistiksystemer, overholdelse af lovkrav, brug af materiel i produktion og på lager, samt i udvælgelse af leverandører.


"Som importør og distributør af Personlige Værnemidler bidrager D-S, som udgangspunkt, ikke direkte til at belaste miljøet nævneværdigt."

Inititativer 2015

 • Som en del af at forbedre miljøet omkring os, har vi valgt at afskaffe så mange produkter som muligt der indeholder PVC / Vinyl.

Politikker

 • D-S forpligter sig til at skabe logistik- og produktionssystemer med mindst mulig ressourceforbrug og miljøbelastning. Derfor videreudvikles og forbedres vores forretningskoncept løbende, så koncernens produkter og serviceydelser til enhver tid afspejler miljøhensyn.
 • D-S vil føre en åben og konstruktiv dialog med myndigheder, kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter om de miljømæssige forhold i forbindelse med koncernens aktiviteter. D-S er sit ansvar bevidst og vil til enhver tid opfylde myndigheders krav.
 • Vores leverandører udvælges på en professionel forretningsbasis, som også inkluderer vurdering af deres miljømæssige og sociale ansvarlighed.
 • D-S vil sikre, at samtlige aktiviteter planlægges og udføres under hensyntagen til det enkelte individ, arbejdsmiljøet og omgivelserne, hvori de udføres samt at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er dynamisk, så indsatsen optimeres og ressourcerne udnyttes bedst muligt i den udstrækning, det er teknisk og økonomisk muligt.
 • Alle aktiviteterne hos D-S skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning, samt de af virksomheden fremsatte retningslinier for opretholdelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 • D-S vil ved iværksættelse af sundhedsfremmende foranstaltninger medvirke til at skabe et lavt sygefravær for samtlige medarbejdere på virksomheden.
 • D-S vil, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, skabe de bedst mulige rammer til opretholdelse af et højt arbejdsmiljøniveau ved anvendelse af de på markedet bedst mulige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger og hjælpemidler,- herunder personlige værnemidler.

Miljøansvar

D-S Sikkerhedsudstyr A/S ønsker på forskellig vis at bidrage til et bedre miljø internt på arbejdspladsen, ved at:

 1. Al brændbart materiale (papir, pap, plast m.m.) lægges i container til senere genbrug.
 2. Brugte batterier, elektrisk og elektronisk affald m.m. opmagasineres på lageret før transport til Miljøstationen
 3. Nyanskaffelser skal i videst muligt omfang være mere miljøvenlige end det de erstatter
 4. Lys og andre energiforbrugende artikler tændes kun når der er behov for det
 5. Oprydning og fjernelse af affald m.m. skal endvidere medvirke til både, at øge trivslen og minimere risikoen for at kolleger kommer til skade

 


Medarbejderansvar

 • Alle nyansatte medarbejdere skal straks ved ansættelse modtage orientering om virksomhedens arbejdssikkerheds- og miljøpolitik
 • Alle medarbejdere skal løbende holdes orienteret om virksomhedens arbejdsmiljøprojekter og –tiltag. Orientering kan iværksættes ved opslag, samlet orientering eller lignende.
 • Før indførelse af nye arbejdsprocesser, værktøjer, maskiner og produkter, hvor der kan rettes tvivl om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold skal de involverede personer inddrages og orienteres om eventuelle risici, og om nødvendigt gennemgå oplæring.
 • Den administrerende direktør har det overordnede ledelsesansvar og er dermed ansvarlig for, at de relevante krav etableres og iværksættes, som anført i arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse og ajourføring af APV’er.
 • Enhver medarbejder skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet i og omkring udførelse af eget arbejde samt efterleve de miljømæssige foranstaltninger,- herunder anvende de relevante personlige værnemidler, som er stillet til rådighed.

 

Vi støtter

For at kunne leve op til vores krav og ambitioner om at kunne bistå et sundt miljø og vise ansvarlighed - støtter vi verden med det vi kan:

logokraeft
rosette DK rgb
ungc endorser blue rgb gradie

 

Stort udvalg
Landets største udvalg af personlige værnemidler

Hurtig levering   
1-2 dages levering ved lagervarer

D-S Academy
Online videnscenter med købsguides og videoguides
Kontakt os
Man-Tor (7.30-16.30) 
Fredag (7.30-14.00)
Stort servicecenter og værksted   
Vi kan servicere alle typer af sikkerhedsprodukter og faldsikringsudstyr
Dansk produktion
Egen dansk produktion af speciallavede løsninger i tekniske tekstiler